Verksamhetsplan 2018

Funktionsrätt Umeås uppgift är att


verka för att alla personer med funktionsnedsättning oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, politisk uppfattning, religion bemöts på lika villkor.

verka för att medlemsföreningarnas intresse i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i samhället samt stimulera den handikappolitiska debatten.

underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom informations- och utbildningsverksamhet.

verka för ett ökat samarbete mellan medlemsföreningarna.

bistå medlemsföreningarna med administrativ service.

sprida information om de olika föreningarna, vad de står för, deras visioner och vilken verksamhet de bedriver.

verka för ett tillgängligare samhälle där värderingar, attityder och bemötande alltid står i fokus.

Aktiviteter tillsammans med medlemsföreningarna


Informationsverksamhet
Utbildning av informatörer för föreningarnas medlemmar med syfte att informera om den egna föreningens arbete och om funktionshinder inom det egna verksamhetsområdet. Utbildningen sker i samverkan med Funktionsrätt Umeå och Funktionsrätt Västerbotten samt ABF Umeåregionen och Västerbotten.

Föreläsningar av informatörer om olika funktionshinder sker i Umeå kommuns kafé Kom In och på träffpunkt Aktrisen i samverkan med ABF Umeåregionen och Umeå kommuns enhet för prevention.
Informationsuppdrag ska utföras för olika utbildningar bl  a SFI (Svenska för invandrare). Vi tar också emot studiebesök.

Funktionshinderråd UFR
Valda medlemmar från Funktionsrätt Umeås föreningar med åtta ordinarie och åtta ersättare är våra representanter i Umeå kommuns funktionshinderråd UFR. Rådet är ett forum för dialog mellan styrelser/nämnder i Umeå kommun och den lokala funktionshinderrörelsen som har sex möten per år samt temadag. Ordförande i Funktionsrätt Umeå är vice ordförande i rådet.
Internationella funktionshinderdagen 3 december genomförs i samverkan med UFR och ABF Umeåregionen.

Forum för folkhälsofrågor
Alla medlemsföreningar är representerade i forumet vars uppgift är att förbereda frågor inför dialog mellan Nämnden för Folkhälsa och Primärvård FoP och funktionshinderrörelsen, som sker två gånger per år med ömsesidigt informationsutbyte.

Folkhälsodag/livslustdagen 3 maj genomförs i samverkan med nämnden för folkhälsa och primärvård FoP och handikappnämnden i landstinget samt Umeå Funktionshinderråd.

Arbetsgrupper
Färdtjänstgrupp med representanter från våra föreningar där färdtjänstfrågor både vad gäller avgifter och utbildningar för förare diskuteras.Tillfälliga arbetsgrupper tillsätts när nya frågor att behandla kommer upp bl a från UFR.

Ordförandemöten
Ordförandemötet är Funktionsrätt Umeås högsta beslutande organ. Ordförande eller dennes ersättare från våra medlemsföreningar är representerade samt styrelsen för Funktionsrätt Umeå. Möten genomförs tre gånger under året då gemensamma övergripande och framtidsinriktade frågor behandlas med aktuella teman. Uppföljning och utvärdering sker vid redovisning av verksamheten vid årets slut.

Tema aktiviteter


Anhörignätverk med kaféträffar genomförs under verksamhetsåret 2018.

Föreläsningar genomförs i samarbete med ABF Umeåregionen. Under år 2018 planeras föreläsningar med teman Tillgänglighet, Folkhälsa, E-hälsa, Alla hjärtans dag samt donationsvecka.

Bistå medlemsföreningarna i sitt arbete att stärka den egna organisationen. Medverka till olika kurser/studiecirklar över föreningsgränserna. Tillhandahålla aktuell information som är av intresse för medlemsföreningarna. Utbyta erfarenheter mellan föreningarna. Styrelsen ska föra en dialog med föreningarna för att få insikt i deras arbete och behov av stöd och samarbete med Funktionsrätt Umeå.

Delta i informationsmöten/konferenser som initieras av olika myndigheter och organisationer.

Påverkansarbete Planeras genomföra politikerträffar fram till valet med Umeå kommuns politiker. Vi är också en remissinstans för olika remisser.April 2018
 

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform som är oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF Umeåregionen

HSO Umeås arrangemang, utbildning och information sker ofta i samarbete med arbetarnas bildningsförbund i Umeå. Besök gärna deras hemsida via länken.

ABF Umeåregionen. (Öppnas i nytt fönster).